نفقه به چه معناست؟ نفقه در لغت به‌ معنای هزینه،خرج و چیزی است که برای گذران زندگی موردنیاز است. همچنین،طبق تعریف حقوقی به معنی انفاق و به‌ معنی «صرف کردن» است.نفقه در اصطلاح حقوق مدنی عبارت است از صرف هزینه‌ی خوراک و پوشاک و اثاث خانه و جامه به‌قدر رفع حاجت و توانایی انفاق‌کننده نفقه…

کفالت و معافیت سربازی انواع کفالت کفالت پدر سن پدر بالاتر از75 سال باشد و یا با تشخیص شورای پزشکی نظام وظیفه با دارا بودن سنی کمتر از 75 سال نیازمند مراقبت‌های پزشکی باشد. دقت کنید که تغییرات سنی در شناسنامه پدر ملاک عملکرد نمی‌باشد و سن اول ملاک رسیدگی است. و فقط در صورتی…