کسری مبلغ چک

کسری مبلغ چک بر اساس ماده 5 قانون صدور چک هنگامی که برای نقد شدن چک به بانک مراجعه می‌شود در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ…

چک های الکترونیکی چک الکترونیکی نسخه الکترونیکی و یا به عبارتی نسخه نمایشی چک کاغذی است. چک های الکترونیکی دقیقا همانند چک های کاغذی هستند و همان اطلاعات را دارند. می توانند با همان ارزش و چهارچوب قانونی چک های کاغذی پایه ریزی شوند.قابلیت پیوند به اطلاعات نامحدود و معاوضه سریع بین سایر بخش ها…