شرکت های تعاونی یکی از 7 شرکت تعریف شده در قانون تجارت می‌باشند که دارای مقررات خاص خود هستند.در واقع این شرکت ها با هدف کسب درآمد و سود برای بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی با اهداف مختلف و برای مدتی نامحدود تاسیس می‌شوند.شرکت های تعاونی به صورت کلی در زمینه های کشاورزی،دامداری،پرورش و صید…

شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع شرکت‌های تجاری شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد.بر اساس ماده 94 قانون تجارت منظور از شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل شده و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام تبدیل شده باشد،فقط به میزان سرمایه…