جرائم مالیاتی

جرائم مالیاتی پرداخت مالیات یکی از مهم‌ترین وظایف شهروندی در جامعه به حساب می‌آید. بنابراین عدم انجام این وظیفه با جریمه‌هایی همراه خواهد بود تا دولت از این طریق بتواند عدالت را رعایت کند. بر طبق ماده 274 قانون مالیات، موارد زیر جرائم مالیاتی محسوب شده و بر حسب جرائم انجام شده دارای مجازات می‌باشند….

مالیات چیست؟ مالیات، به عنوان یک نوع هزینه اجتماعی است که یک ملت در راستای استفاده از امکانات و منابع یک کشور موظفند آن را پرداخت نمایند تا توانایی‌های جایگزینی این امکانات و منابع فراهم شود. مالیات در واقع انتقال بخشی از درآمد‌های جامعه به دولت یا بخشی از سود فعالیت‌های اقتصادی است که نصیب…