اموالی که از مالیات بر ارث معاف هستند، کدامند؟ در مقالات گذشته در مورد مالیات بر ارث توضیحاتی داده شد و عنوان گردید اگر پس از درگذشت شخصی، مالی از وی به وارثان برسد، این دارایی مشمول پرداخت مالیات میگردد.مالیات بر ارث گونه‌ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است.  بر اساس قوانین…

مالیات بر ارث ارث به کلیه اموال،بدهی ها،حقوق و وظایف شخص پس از فوت وی گفته میشود که به شخص دیگری منتقل میگردد.که اگر پس از درگذشت شخصی،مالی از وی به وارثان برسد،این دارایی،مشمول پرداخت مالیات میگردد.مالیات بر ارث گونه‌ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است.مهمترین سوال مطرح در ارتباط با مالیات…