بر طبق ماده448 قانون مجازات اسلامی دیه مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.دیه دارای انواع مختلفی می‌باشد: دیه قتل: موارد دیه کامل، همان است که در مقررات شرع تعیین شده است…