معامله فضولی

  معامله فضولی به صورت کلی منظور از معامله ی فضولی،معامله‌ای می‌باشد که شخصی به غیر از مالک،مال را مورد معامله قرار دهد.بر اساس ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او…

قرارداد خرید دین بانکی منظور از قرارداد خرید دین بانکی،قراردادی است که بانک بدهی‌های مدت دار فردی را به شخص دیگری،با همان مبلغ و یا کمتر از آن خریداری می‌کند. برای مثال شخصی مبلغ 100 میلیون را از شخص دیگری طلبکار است و این طلب دارای مدت زمانی تا 12 ماه مانند چک یا سفته…