معامله صوری

معامله صوری بر طبق ماده 190 قانون مدنی برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است: قصد طرفین و رضای آنها اهلیت طرفین موضوع معین که مورد معامله باشد. مشروعیت جهت معامله بنابراین هر کدام از این شرایط که واقع نشود معامله دچار ایراد می‌باشد. در معاملات صوری قصد و هدف طرفین معامله صحیح نمی‌باشد…

تدلیس چیست؟ بر طبق ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. در واقع هرگونه عملی که موجب فریب یکی از طرفین معامله توسط دیگری در مورد ویژگی های معامله انجام می‌شود و او آگاهی و اطلاعی از آن ندارد،باعث تحقق تدلیس و خیار فسخ می‌شود.برای مثال در…