عقود بانکی

  • 19,اردیبهشت,1400
  • mehdicheshmi
  • بانکی

انواع عقود بانکی منظور از عقود بانکی، قراردادهایی است که بر طبق قوانین پولی و بانکی کشور بدون اشکالی می‌توانند میان بانک‌ها و فعالین اقتصادی تنظیم شوند. از انواع عقود بانکی می‌توان عقود مبادله‌ای و عقود مشارکتی را نام برد. بارزترین تفاوت میان عقود مبادله ای و عقود مشارکتی در بازدهی این قراردادها می‌باشد. عقود…