معامله فضولی

  معامله فضولی به صورت کلی منظور از معامله ی فضولی،معامله‌ای می‌باشد که شخصی به غیر از مالک،مال را مورد معامله قرار دهد.بر اساس ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او…

قرارداد خرید دین بانکی منظور از قرارداد خرید دین بانکی،قراردادی است که بانک بدهی‌های مدت دار فردی را به شخص دیگری،با همان مبلغ و یا کمتر از آن خریداری می‌کند. برای مثال شخصی مبلغ 100 میلیون را از شخص دیگری طلبکار است و این طلب دارای مدت زمانی تا 12 ماه مانند چک یا سفته…

قرارداد مزارعه یکی از انواع قراردادهای تامین مالی در بخش کشاورزی قرارداد مزارعه می‌باشد.این قرارداد بسیار شبیه به قرارداد مساقات می‌باشد با تفاوت اینکه به موجب قرارداد مزارعه مالک زمین زراعی،ملک را برای مدت مشخصی در اختیار عامل(در این قرارداد شخصی که به کشاورزی و رسیدگی به زمین زراعی می‌پردازد.) قرار می‌دهد و پس از…

قرارداد مساقات   مساقات یکی از انواع قراردادها می‌باشد که در آن مالک باغ و ملک در ازای نگهداری و رسیدگی به باغ و درختان به فرد مقابل قرارداد،درصد و سهمی از محصول و ثمره را پرداخت می‌کند. بر اساس ماده 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها میتوانند، باغات در اختیار و تصرف خود…