جرائم رایانه‌ای جرائمی هستند که رایانه در آن به عنوان موضوع جرم یا ابزار جرم و یا حتی جزئی از اجزای تشکیل دهنده عناصر مادی جرم محسوب می‌شوند.با توجه به غیر ملموس بودن و غیر فیزیکی بودن فضای ارتکاب این جرائم فرایند کشف و پیگیری آن نیز به مراتب دشوارتر خواهد شد. قانون مرتبط با…