قلع و قمع بنا و اشجار

  • 4,اسفند,1399
  • mehdicheshmi
  • ملکی

قلع و قمع بنا یکی دیگر از رایج‌ترین دعاوی مرتبط با مالکیت، دعاوی قلع و قمع بنا و یا اشجار می‌باشد. مهم ترین نکته‌ای که در طرح این دعوا باید درنظر گرفت، این دعوا نسبت به اموال غیر منقول مطرح می‌شود و نسبت به اموال منقول کاربردی ندارد. نکته ی مهم بعدی در طرح این…

دعوای مزاحمت و ممانعت از حق بر اساس ماده 159 قانون آیین مدنی دعوای ممانعت از حق عبارت است از: تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.به زبان ساده وقتی فردی از حق قانونی کسی نسبت به استفاده از املاکش جلوگیری کند و مانعی قرار دهد…