وجه التزام

وجه التزام یکی از نکات مهمی که در قرارداد‌ها باید به آن توجه ویژه‌ای شود پیش بینی خسارت در قرارداد است.این خسارت میتواند ناشی از تاخیر در انجام تعهد و یا حتی عدم انجام تعهد باشد.وجه التزام در واقع نوعی ضمانت اجرایی است که در صورت به وجود آمدن مشکل بین طرفین قرارداد میتوان از…

تصرف عدوانی بر طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول (مانند املاک و مغازه و…)را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.در واقع هرگاه ملکی در تصرف شخص دیگری باشد و مالک راضی به…