دستور موقت دادرسی فوری دستور موقت (دادرسی فوری) شباهت هایی با  تأمین خواسته دارد اما در ذات این بحث، محدوده دستور موقت از تأمین خواسته بیشتر می‌باشد. با استناد به ماده 310 قانون آیین دادرسی مدنی در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، دادگاه به درخواست ذی‌نفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می‌نماید. در…

تامین خواسته

مفهوم تامین خواسته چیست ؟ مفهوم قرار تامین خواسته زمانی مطرح می‌گردد که فرد بدهکار از پرداخت بدهی خود سر باز می‌زند و خواهان تا نهایی شدن رای دادگاه عین خواسته(طلب) یا معادل آن را از اموال بدهکار توقیف می‌نماید تا از نقل و انتقال آن جلوگیری کرده و آن را ایمن سازد. این کار…