شرکت تضامنی

شرکت تضامنی به موجب ماده 116 قانون تجارت شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود:‌اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است. ‌(هر قراری که بین شرکاء برخلاف این…

شرکت با مسئولیت محدود یکی از انواع شرکت‌های تجاری شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد.بر اساس ماده 94 قانون تجارت منظور از شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل شده و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام تبدیل شده باشد،فقط به میزان سرمایه…