اقاله

اقاله در مقاله پیشین در مورد شرایط انفساخ قرارداد صحبت کردیم. همانطور که بیان شد انفساخ قرارداد زمانی اتفاق می افتد که با وجود صحیح بودن عقد و خارج از اراده حقوقی طرفین، قرارداد به صورت خود به خود منفسخ می‌شود. اما در حالتی نیز ممکن است با اراده طرفین و به دلایل مختلف، قرارداد…

انفساخ

انفساخ انفساخ به معنای این است که عقد خود ‌به ‌خود بر هم ‌بخورد و از بین برود؛ یعنی بدون این‌که هر یک از طرفین دعوا اراده کنند که عقد را بر هم بزنند، عقد خود به‌ خود از بین می‌رود و دیگر هیچ حق انتخابی برای دو طرف قرارداد یا دادگاه باقی نمی‌ماند. در…