تعدیل قراردادی در قرارداد مشارکت عقود از نظر زمانبندی به دو دسته عقود آنی و عقود مستمر تقسیم می‌شوند. عقود آنی همانطور که از نامشان پیداست اثر خود را در زمان معین و در لحظه می‌گذارند مانند عقد معاوضه. اما برای بررسی می‌توان به آن‌ها مراجعه کرد اما عقود مستمر نیازمند یک دوره زمانی زمانی…

خسارت تاخیر تادیه

خسارت تاخیر تادیه منظور از خسارت تاخیر تادیه دیر کردی است که در انتقال وجه نقد به طرفین واقع شده است. خسارت تاخیر تادیه تنها در مورد وجه نقد مصداق دارد و در مورد کالا و … صادق نمی‌باشد. بر اساس ماده 522 قانون آیین مدنی در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع…