ارش ملک معیوب

  • 30,خرداد,1400
  • mehdicheshmi
  • ملکی

گاهی در قراردادهای خرید و فروش ملکی، عیب و نواقصی در ملک وجود دارد که از چشم خریدار دور مانده است. در این حالت خریدار از دو طریق می‌تواند اقدام نماید، یا قرارداد را فسخ کند و یا تفاوت ارزشی که نقص ایجاد کرده را از طریق کارشناسی دریافت کند. در همین راستا ماده 422…