دعاوی کیفری زمانی قابل طرح است که شخصی مرتکب جرمی شده باشد و ما به عنوان متضرر از جرم از مقامات ذی صلاح خواستار اجرای عدالت هستیم.کسی که دعوای کیفری را مطرح کرده شاکی، کسی که دعوای کیفری علیه او مطرح شده مشتکی عنه و یا متهم است و قالبی که برای طرح شکایت در نظر گرفته شده شکواییه است.هدف حقوق کیفری و وکیل دعاوی کیفری تامین امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه ازطریق پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان است.

فروش مال غیر

برخی از جرائم با گذشت شاکی خصوصی بخشیده می‌شوند اما برخی از جرائم نیز با وجود گذشت شاکی خصوصی،به دلیل آسیب وارد شده به اجتماع بخشیده نمی‌شوند و محکوم به تحمل جزا می‌باشند.در مورد فروش مال غیر نیز این چنین می‌باشد.بر اساس تعاریف قوانین مجازات اسلامی و قوانین فقهی انتقال نامشروع و غیرقانونی هر قسم مال متعلق به غیر عیناً یا منفعتاً توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی به دیگری با سوء نیت، سبق تصمیم و تمهید مقدمات قبلی در قالب عقود به منظور به دست آوردن منافع مادی به نحو من غیر حق.در واقع هنگامی که فردی اقدام به فروش مال دیگری می‌کند مرتکب جرم شده و اگر حتی شاکی از حق خود بگذرد قانون مجازاتی را به علت آسیب اجتماعی ایجاد شده در نظر می‌گیرد.برای مثال یا استناد بر ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.معاملات فضولی نیز از مصادیق فروش مال به غیر به حساب می‌آید بر اساس ماده 304 قانون مدنی اگر کسی که چیزی را بدون حق دریافت کرده است خود را محق می‌دانسته لیکن در واقع محق نبوده و آن چیز را فروخته باشد معامله ‌فضولی و تابع احکام مربوطه به آن خواهد بودبه صورت.در مجموع برای فروش مال غیر مجازات هایی از جمله حبس،مجازات نقدی،بازگشت مال و محروم شدن از کار در صورت مشغول به کار دولتی بودن می‌باشد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید