دعاوی کیفری زمانی قابل طرح است که شخصی مرتکب جرمی شده باشد و ما به عنوان متضرر از جرم از مقامات ذی صلاح خواستار اجرای عدالت هستیم.کسی که دعوای کیفری را مطرح کرده شاکی، کسی که دعوای کیفری علیه او مطرح شده مشتکی عنه و یا متهم است و قالبی که برای طرح شکایت در نظر گرفته شده شکواییه است.هدف حقوق کیفری و وکیل دعاوی کیفری تامین امنیت و عدالت و منافع افراد و جامعه ازطریق پیشگیری از وقوع یا تکرار جرم و نیز اصلاح و درمان مجرمان است.

جعل

هنگامی که شخصی آگاهانه و با نیت قبلی اقدام به ساخت و یا تغییر اسناد و مدارک کند و به طور کلی باعث دستکاری در اسناد و مدارک شود و از آن برای ضرر رساندن به دیگران و یا حتی خود استفاده کند مرتکب جرم جعل شده است.در واقع آن عملی که باعث فریفته شدن افراد و سوء استفاده از آن ها از طریق دگرگون کردن اسناد و مدارک است را جعل می‌گویند.جعل اسناد به دو دسته جعل اسناد رسمی و جعل اسناد غیر رسمی تقسیم می‌شود.اسناد رسمی اسنادی هستند که در دفاتر رسمی و توسط افراد رسمی تنظیم می‌شوند و اسناد غیر رسمی نیز افرادی هستند که توسط افراد عادی و بین خود اشخاص به امضا می‌رسد و تنظیم می‌شود.از مصادیق جعل اسناد و مدارک می‌توان به جعل مهر اشخاص حقیقی و حقوقی،خراشیدن و یا تراشیدن نوشته و اسناد به گونه ای که باعث تغییر و از بین رفتن اصلیت آن شود،قلم بردن و محو کردن و سیاه کردن که باعث ناخوانایی آن شوند،الحاق که به معنای اضافه کردن هر موردی به اسناد و مدارک که سندیت و اصالت ندارد،تغییر تاریخ اسناد،جعل امضای اشخاص،اتصال متن هایی از نوشته و به وجود آوردن نوشته‌ای جدید که رسمیت و اصالت ندارد و … .

در قانون مجازات اسلامی برای جعل کردن و تزویر جزاهایی شامل حبس و همچنین جزاهای نقدی و غیرنقدی از ماده 524 تا 541 در نظر گرفته شده است.همچنین برای دعاوی جعل هم از نظر حقوقی و هم از نظر کیفری می‌توان اقدام نمود.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید