منظور از دعاوی خانواده به طور کلی آن دسته از دعاوی است که مربوط به کانون خانواده می شود.هرگونه دعوایی که در دادگاه مطرح می شود و مربوط به افراد،به عنوان عضوی از کانون خانواده می‌شود را می‌توان نوعی از دعاوی خانوادگی محسوب کرد. درکشور ما مانند بسیاری از کشورها به دعاوی و اختلافات خانوادگی بطور تخصصی در دادگاهی تحت عنوان دادگاه خانواده رسیدگی میشود.

برخی از شروط ضمن عقد برای ایجاد ازدواجی برابر

1-شرط تنصیف اموال

 یکی از شروط اختیاری ضمن عقد که توسط زوجین در عقدنامه ذکر می‌شود شرط تصنیف اموال می‌باشد.بنابراین اگر شوهر درخواست طلاق کند و دادگاه تشخیص دهد تقاضای طلاق،از تخلف زن از وظایف (زناشویی) یا سوء اخلاق و رفتار وی نبوده مرد موظف است از یک تا ۵۰ درصد دارایی خود را که در ایام زندگی مشترک به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه به زن منتقل کند.

.۲_وکالت در طلاق

سندی رسمی که در دفترخانه اسناد رسمی توسط زوج به زوجه داده می‌شود.بر طبق قوانین اسلامی و شرع حق طلاق بر عهده مرد می‌باشد بنابراین مرد می‌تواند این حق را به از طریق دادن وکالتنامه به زن منتقل کند که از طریق دفاتر اسناد رسمی مرد صراحتا وکالت در طلاق را به مرد منتقل می‌کند.

۳_ذکر حق خروج از کشور

بر طبق قوانین اسلامی زن بعد از ازدواج فقط با اذن و اجازه همسر خود می‌تواند از کشور خارج شود به همین جهت زن می‌تواند به‌عنوان یکی از شروط ضمن عقد، حق خروج از کشور و وکالت در انجام امور اداری و روال قانونی را از مرد دریافت نماید.

۴_ حق تعیین مسکن

در این صورت این زن است که می‌تواند محل زندگی را تعیین نموده و مرد نمی‌تواند زن را مجبور به زندگی در محل دیگری نماید.البته برای تعیین محل زندگی و حق مسکن باید شان و منزلت زن را در نظر گرفت.

۵_حق انتخاب شغل و ادامه تحصیل زن

بر طبق این حق، زن می‌تواند با داشتن وکالت از همسر به ادامه تحصیل و اشتغال بپردازد.البته بر طبق ماده 1117 قانون مدنی شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.

 

6-حق حضانت فرزندان

بر اساس ماده 1169 قانون مدنی مصوب 1314 در صورتی که پدر و مادر فرزند از یکدیگر جدا شوند حضانت فرزند تا 7 سالگی بر عهده مادر خواهد بود.بعد از 7 سالگی بر اساس حکم دادگاه و مصلحت فرزند حضانت فرزند مشخص خواهد شد.اما در صورتی که مرد به طور رسمی این حق را به زن واگذار کند حق نگه داری از فرزند پس از طلاق با زن خواهد بود.

 

 

 

    مشاوره تلفنی دریافت کنید