دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

سهم الشرکه

برای تعیین میزان نقش شرکا در شرکت بر اساس سرمایه، حقی به اشخاص داده می‌شود که در برخی از شرکت ها این حق سهام و در برخی از شرکت‌ ها سهم الشرکه نامیده می‌شود.شرکت های سهامی به میزان سهم هر شریک سهام لازم را در نظر میگیرند اما برخی از شرکت ها سهم الشرکه را به عنوان میزان حق هر یک از آنان میدانند.بیشتر در شرکت های تضامنی و دیگر شرکت هایی که در عقد نامه شرکت ذکر شده باشد حق هر یک از آنان به عنوان سهم الشرکه پرداخت می‌شود..سهم الشرکه زمانی معنا پیدا می‌کند که یک مال مشاع وجود داشته باشدو لازم به ذکر است سهم الشرکه قابل توقیف است و یک حق مالی  به حساب می‌آید.در شرکت مدنی،شخص می‌تواند در میزان سهم خود از سود و درآمد یا همان سهم الشرکه را توقیف کند و یا معادل طلب خود از اموال شخصی که در برابر شرک متعهد و مدیون به پرداخت سهم الشرکه اوست، توقیف نماید

بر همین اساس هنگامی که یکی از شرکا تقاضای سهم الشرکه خود را داشته باشد با مراجعه به نهادهای اجرایی و قضایی اقدام به مطالبه سهم الشرکه خود می‌کند در این حالت تا صدور رای نهایی دادگاه امکان انتقال سهم الشرکه خواهان از طریق شرکا وجود ندارد و شرکت به عنوان یک شخص ثالث سهم توقیف شده را نگه میدارد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید