دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

ثبت شرکت ها

در قوانین مرتبط با ثبت شرکت ها برای ثبت یک شرکت اعنوان اظهارنامه و در قوانین تجارت عنوان تقاضانامه مطرح شده است.کاربردها و مفاد مختلف در هریک از این شرکت نامه ها بر اساس دسته بندی شرکت ها متفاوت می‌باشد.در دسته بندی شرکت های تجاری انواع مختلفی وجود دارد.

-شرکت سهامی عام

-شرکت سهامی خاص

-شرکت با مسئولیت محدود

-شرکت نسبی

-شرکت تضامنی

-شرکت های مختلط

-شرکت های تعاونی

که هرکدام از این شرکت ها می‌تواند دارای انواع مختلف دیگری باشد.

بر اساس ماده 196 قانون تجارت اسناد و نوشتجاتی که برای به ثبت رساندن شرکت لازم است در نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود و در ظرف ماه اول تشکیل هر شرکت خلاصه شرکتنامه و منضمات آن طبق نظامنامه وزارت عدلیه اعلان خواهد شد. وقتی شرکتنامه در دفتر مخصوص ثبت شد موسسین شرکت یا هیات مدیره و صاحبان امضاء مجاز آن را امضاء می کنند و این دفتر به منزله دفتر ثبت سند دفتر خانه اسناد رسمی است که در اداره ثبت محفوظ می ماند و به این ترتیب ” شرکتنامه ” رسمی می شود.هر کدام از انواع شرکت هایی که ذکر کردیم نیاز به مدارک جداگانه‌ای برای به ثبت رسیدن دارند از این لحاظ در به ثبت رسیدن شرکت ها همراهی وکیلی که به قوانین تجارت،قوانین شرکت ها و امور قرادادها تسلط لازم را داشته باشد الزامی می‌باشد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید