دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

قرارداد مشارکت خصوصی

یکی از انواع قراردادهای مشارکت مدنی،قرارداد مشارکت مدنی خصوصی است. این قرارداد بین طرف اول قرارداد به عنوان مالک و طرف دوم قرارداد به عنوان عامل بر قرار می‌شود.در این نوع قرارداد سرمایه مالی از طرف یکی از طرفین (تحت عنوان مالک) و سرمایه غیر نقدی از طرف دیگری(تحت عنوان عامل) تامین می‌شود که این سرمایه باید به صورت مساوی باشد.یکی از مفاد قرارداد که بسیار مورد اهمیت است ذکر این موضوع می‌باشد که عامل مال و ملک را به صورت کامل از مالک تحویل گرفته است ولی عامل مالکیتی بر آن ندارد و در واقع تسلط او بر ملک به عنوان ید امانی شناخته می‌شود. از وظایف عامل می‌توان به

-مدیریت مستمر و دائم در این مشارکت مدنی در مدت مرقوم.

– افتتاح حساب جاری مشترک نزد یکی از بانک های کشور بنام طرفین.

-تمرکز عملیات ریالی و ارزی این مشارکت در حساب جاری مزبور.

-تهیه و خرید و ساخت و توزیع و فروش در مرکز اصلی این مشارکت نسبت به امور موضوع این قرارداد.

–  تادیه هزینه های ناشی از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، کارمزد، بهای خرید و سایر هزینه های جنبی و بالاسری.

–  تادیه مالیات، عوارض، بیمه، هزینه های سوخت.

–   حفاظت از ابواب جمعی تحت تصرف عامل در رابطه با موضوع این قرارداد با قید اینکه عامل برای حفاظت مزبور ضامن است.

–  جلوگیری از تضییع و تفریط و اصراف و تصریف و همچنین عامل ضامن اموالی که در رابطه با این قرارداد تحویل وی از حال لغایت تصفیه گردیده و می گردد، خواهد بود.

– بستن حسابهای این مشارکت در پایان هر سال شمس از مدت و نیز در پایان این قرارداد و تنظیم و امضای ترازنامه عملیات سالانه در پایان هر سال شمسی و صورت حسابهای سود و زیان.

– موجودی برداری از نقدینگی های ریالی و ارزی و جنسی و اعم از مواد اولیه و کالاهای در حال ساخت و یا ساخته شده به قیمت خرید جهت ضمیمه نمودن صورت آن به ترازنامه عملیات سالانه مزبور.

– تسلیم سهم سود سالانه این مشارکت مدنی به مالک در ازای دریافت رسید کتبی در پایان هر سال شمسی.

– تحویل تمامی سهمیه مالک اعم از ریالی و ارزی و جنسی و سود حاصله در زمان انقضای مدت یا فسخ این قرارداد به مالک در مقابل اخذ رسید کتبی.

– تحویل دادن ملک مرکز اصلی این مشارکت موضوع ماده7 این قرارداد با الزام به رعایت مفاد ماده 8 این قرارداد.

– تصفیه حساب کامل این قرارداد در پایان مدت با مالک با دریافت گواهی کتبی مفاصا حساب از ملک.

-انجام سایر امور پیش بینی نشده در رابطه با حسن جریان این قرارداد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید