دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

خسارات قراردادی

یکی از بندهای مهم قراردادها پیش بینی خسارت‌های قراردادی است.همراهی وکیل امور قراردادها با دانش حقوقی و تخصص در دعاوی تجاری و قراردادها اطمینان خاطر شما می‌باشد.هنگامی که بین طرفین قرارداد تعهداتی لحاظ شود و هر یک از طرفین از تعهدات خود سر باز زنند در این صورت ملزم به پرداخت خسارت در قرارداد می‌باشند.خسارت قراردادی به زبان ساده تر عمل نکردن به مفاد قرارداد می‌باشد.برای اقدام در مورد خسارات قراردادی شروطی لازم است:در درجه اول شرط لازم وجود قرارداد و اثبات این مسئولیت است و پس از آن شرایطی مانند:

-انقضای موعد قرارداد که در این مورد با استناد بر ماده 226 قانون مدنی در مورد عدم ایفاء تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمیتواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفاء تعهد مدت‌ معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفاء تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی میتواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع‌ انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مطالبه کرده است.

-تحقق ضرر و زیان:فرد باید اثبات نماید که در اثر عدم انجام تعهد طرف قرارداد دچار ضرر و زیان شده است.

-عدم اجرای تعهد ناشی از عوامل خارجی نباشد(فورس ماژور):گاهی پیش می‌آید بر اثر وقوع حوادث غیر مترقبه که خارج از کنترل طرفین قرارداد می‌باشد عمل به قرارداد به تاخیر می افتد مانند بلایای طبیعی،شیوع بیماری‌های واگیردار و… در این حالت با استناد به قواعد فورس ماژور می‌توان علت عدم اجرای تعهد را توضیح داد و اثبات کرد.

و در نهایت جبران این خسارت با توجه به مفاد قرارداد و یا عرف لازم است.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید