دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

تنفیذ قرارداد

وکیل متخصص در امور قراردادها با تسلط کامل بر قوانین و مقررات می‌تواند یاری دهنده شما در دعاوی مرتبط با قراردادها باشد.برای مثال ممکن است شما قراردادهایی دست نویس با طرفین داشته باشید و بخواهید برای اعتبار بخشیدن به رسمیت آن اقدام کنید.تنفیذ قرارداد در واقع معنایی عمومی بر همه قراردادها دارد و می‌توان آن را به صورت جداگانه برای انواع مختلفی از قرارداد به کار برد.تنفیذ قرارداد در معنای کلی آن به معنای اعتبار بخشیدن به محتوای قرارداد و در نتیجه به اعلام وقوع معامله گفته می‌شود.از تنفیذ قرارداد با نام‌های دیگری از جمله تایید معامله و یا اعلام صحت معامله نیز استفاده می‌شود.از این جهت که گاهی یکی از طرفین قرارداد برای تایید صحت و اصیل بودن قرارداد به دادگاه مراجعه کرده و می‌خواهد به قرارداد اعتبار و رسمیت ببخشد.در همین راستا وکیل امور قراردادها با تنظیم دعاوی تنفیذ قرارداد خواستار این تایید می‌شود.

برای مثال عموما در قراردادهای دست نویس مانند مبایعه نامه، قولنامه و… افراد برای تایید صحت و اعتبار آن اقدام به طرح دعاوی تنفیذ قرارداد می‌کند حال انکه شرایطی باید به وجود آید تا بتوان این دعاوی را در دادگاه مطرح ساخت:

قرارداد بین طرفین دعوا باشد.منظور آن است که این قرارداد حتما باید بین دو طرف تنظیم شده باشد.(به صورت شفاهی و یا کتبی،رسمی و یا عادی).البته لازم به ذکر است که باید برای طرح دعاوی تنفیذ قرارداد حتما رسمی باشد.

    مشاوره تلفنی دریافت کنید