دعاوی تجاری به مجموعه‌ای از دعاوی گفته میشود که با توجه به قوانین کسب‌و‌کار بین تجار با هم یا بین اشخاص غیر تاجر و تجار شکل میگیرد.در واقع دعاوی تجاری به شرکت های تجاری و مسائل مربوط به آن‌ها مرتبط است.معمولا این نوع دعاوی جزء دسته دعاوی حقوقی به حساب می‌آیند و آیین دادرسی مدنی بر آن حاکم است.اما در مواردی می‌توانند جزء قوانین کیفری نیز حساب شوند.وکیل دعاوی تجاری با تسلط کامل بر قوانین و مقررات تجارت،امور قراردادها،امور ثبتی و … به حل دعاوی تجاری می‌پردازد.

ابطال قراردادها

قراردادها می‌توانند بر اساس مفادی که در خود قرارداد ذکر شده است بر هم بخورند و طرفین قرارداد خواستار فسخ و منحل شدن آن باشند و یا اینکه با حکم قانونی به طریق های مختلف باطل شوند.مطابق با ماده 190 قانون مدنی برای وقوع یک معامله و صحت قرارداد شرایط زیر باید اتفاق افتد:
-قصد طرفین و رضای آنها
-اهلیت طرفین
-موضوع معین که مورد معامله باشد

-مشروعیت جهت معامله

در صورتی که این شرایط در قرارداد واقع نشده باشد می‌توان قرارداد را باطل کرد.

در همین راستا انفساخ در واقع به معنای انحلال و باطل شدن قرارداد می‌باشد که این مورد می‎‌تواند هم به صورت اختیاری و به درخواست طرفین دعوا اتفاق افتد که به آن منفسخ میگویند و یا به صورت قهری و اجباری به حکم قانون قرارداد باطل شود که به آن انفساخ گفته می‌شود.در انفساخ هیچ کدام از طرفین قرارداد در فسخ شدن آن دخالتی ندارند بلکه به صورت اجباری و به حکم قانون،قرارداد تحت شرایط خاصی منحل می‌شود.انفساخ تحت دو صورت اتفاق می‌افتد:

– در صورت ایجاد شرایط خاصی، مانند عدم انجام تعهد از سوی یکی از طرفین، که در قرارداد ذکر شده است.

-و به حکم قانون باشد،مانند انفساخ عقد وکالت بدلیل فوت یکی از طرفین.

اقاله نیز به معنای درخواست برای فسخ معامله می‌باشد یعنی بر هم زدن معامله با خواست و رضایت طرفین. در این حالت هر دو طرف معامله،خواستار منحل شدن معامله و بازگشت آن به حالت اولیه می‌شوند.در اقاله در واقع طرفین می‌خواهند معامله به حالت اولیه بازگردد بنابراین بیع و ثمن مورد معامله نیز باید به همان میزان به زمان اول معامله بازگردد.(که البته آن هم تحت شرایط خاصی از جمله اثبات اینکه طرفین قصد انجام معامله جدیدی را دارند.)

    مشاوره تلفنی دریافت کنید