داوری به موجب توافقنامه داوری، اختلافات حقوقی بین طرفین که ممکن است اختلاف قراردادی باشد و یا غیر قراردادی به داوری ارجاع داده می‌شود. این موافقتنامه ممکن است به عنوان ماده‌ای از قرارداد ذکر شود و یا به صورت جداگانه قراردادی برای آن تنظیم گردد. در واقع داوری به دو صورت انجام می‌پذیرد یا به…