اسناد رسمی و عادی اسناد به صورت کلی به دو دسته اسناد عادی و اسناد رسمی تقسیم می‌شوند. با استناد به قوانین سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد. اسناد رسمی در تعریفی که از اسناد عادی و رسمی در قانون آمده است بنابر ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی،…