معامله فضولی

به صورت کلی منظور از معامله ی فضولی،معامله‌ای می‌باشد که شخصی به غیر از مالک،مال را مورد معامله قرار دهد.بر اساس ماده 247 قانون مدنی معامله به مال غیر جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت نافذ نیست ولو اینکه صاحب مال باطنا راضی باشد ولی اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله آن را اجازه نمود در این صورت معامله صحیح و نافذ میشود.به زبان ساده با استناد به این قانون صاحب مال باید رضایت کامل نسبت به هرگونه تصرف و معامله در مال را داشته باشد.همچنین بر طبق قوانین،معامله فضولی به هر لفظی یا هر فعلی که دلیل بر نارضایتی مالک باشد رد می‌شود و قابل قبول نمی‌باشد.بنابراین در صورتی که شخص به عنوان ولی (سرپرست و جد پدری صاحب مال) و یا وصی و یا وکیل(دارای وکالت از مالک) ملک را معامله کند و صاحب مال نیز باطنا رضایت داشته باشد این معامله نافذ است در غیر این صورت معامله توسط مالک رد می‌شود و پس از وقوع معامله فضولی مالک می‌تواند با تنظیم اظهار نامه رسمی عدم رضایت خود را نسبت به معامله اعلام کند و با اعلام نارضایتی خود در پی بازگشت مال از جانب اصیل(شخصی که از دیگری مال را خریداری کرده است)برآید.