معافیت سربازی

معافیت پزشکی

بر طبق ماده 39 آیین نامه اجرایی سازمان نظام وظیفه،مشمولان خدمت سربازی از نظر شرایط جسمی و روانی به 4 دسته تقسیم می‌شوند:

کسانی که از نظر جسمی و روانی سالم و قادر به انجام خدمت هستند.

کسانی که به علت نقص عضو و یا ابتلا به بیماری از سلامتی کامل برخوردار نبوده اما قادر به انجام خدمت در امور غیر رزمی می‌باشند که در اصطلاح معافیت از رزم را دارند.

کسانی که به علت عدم رشد یا ابتلا به بیماری موقتاً قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند که در این صورت با تشخیص پزشک و کمیسیون‌های مربوطه به طور موقت از خدمت سربازی معاف می‌شوند و یک تا دو سال مدت درمان برای آنان در نظر گرفته می‌شود

مشمولانی که به علت نقص عضو یا ابتلا به بیماری جسمی و یا روانی به طور دائم قادر به انجام خدمت دوره ضرورت نیستند.

در این حالت معافیت پزشکی با تشخیص کمیسیون های مربوطه دائمی می‌باشد و فرد معافیت پزشکی دائم را اخذ می‌کند.

پزشکان معاین فرد

مرحله ی اول: تایید بیماری به وسیله ی پزشک معاین اولیه

مرحله ی دوم: تایید بیماری به وسیله ی شورای پزشکی بیمارستان

مرحله ی سوم: تایید بیماری به وسیله ی شورای پزشکی نظام وظیفه عمومی