معافیت مالیاتی

معافیت مالیاتی عقود مشارکتی

یکی از موانع و مشکلاتی که برای سرمایه گذاران و تامین‌کنندگان مالی،بانکی و غیر بانکی وجود داشت،مالیاتی بود که بر سود حاصل از سرمایه گذاری حساب می‌شد.بر همین اساس هنگامی که طرف سرمایه گذار (بانکی و غیر بانکی)اقدام به تامین مالی میکرد پس از کسب سود،مالیات بر درآمد بر سود حاصل از این مال نیز حساب می‌شد.این مسئله باعث وجود چالش بزرگی پیش روی سرمایه گذاران می‌شد از همین رو قانوگذار تدابیری اندیشیده است و با تغییر ماده 138 قانون مالیات مستقیم به حمایت از سرمایه گذاران و تشویق آنان پرداخته است.

از همین رو در سال 1395 ماده 138 قانون مالیات مستقیم اصلاح شده و بر اساس ماده جدید(ماده 138 مکرر) اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ،طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد معاف می‌شوند و برای پرداخت‌کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی می‌شود.

تبصره 1- استفاده‌کننده از معافیت موضوع این ماده تا دو سال نمی‌‌تواند آورده نقد‌ی را از بنگاه تولید‌ی خارج کند.در صورت کاهش آورده‌ نقد‌ی، به‌میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقد‌ی، اضافه میشود.
تبصره 2- تشخیص تحقق به‌کارگیر‌ی آورده نقد‌ی برای تأمین مالی پروژه، طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.