مزایده بانکی

مزایده املاک مصادره‌ای

املاک ممکن است به دلایل متفاوتی توسط بانک‌ها مصادره شده و به مزایده گذاشته می‌شوند. در مزایده قیمتی به عنوان پایه برای املاک توسط کارشناسان در نظر گرفته می‌شود. بعد از مصادره ملک و تعیین قیمت، بانک می‌تواند تا دو ماه درخواست اجرای مزایده داشته باشد و در فاصله زمانی 20 روز مانده به مزایده باید اطلاعات دقیقی از ارزش ملک و محل مزایده را در اگهی مزایده به اطلاع عموم برساند.

دلایل مصادره ملک توسط بانک:

اگر ملک در رهن بانک باشد و بدون فک رهن به فروش برسد.

در صورت به تعویق افتادن اقساط تسهیلات بانکی

مصادره ملک به دلیل جعلی بودن سند

برخی از تشریفات مزایده:

آگهی فروش باید در یکی از روزنامه‌های محلی یک نوبت منتشر شود.

موعد فروش باید طوری معین شود که فاصله بین انتشار آگهی و روز فروش بیش از یک ماه و کمتر از ده روز نباشد.

فروش با حضور دادورز (‌مامور اجرا) و نماینده دادسرا به عمل می‌آید و صورت‌مجلس فروش به امضاء آن‌ها می‌رسد.

محکوم‌له می‌تواند مثل سایرین در خرید شرکت نماید ولی ارزیابان و دادورز‌ها (‌مامورین اجرا) و سایر اشخاصی که مباشر امر فروش‌هستند همچنین اقرباء نسبی و سببی آنان تا درجه سوم نمی‌توانند در خرید شرکت کنند.