lما به التفاوت کسری و مازاد

منظور از مطالبه ما به التفاوت کسری مساحت در هنگامی است که شما بر سر متراژ و مساحتی مشخصی با سازنده و یا خریدار به توافق رسیده اید اما هنگام تحویل ملک مساحتی متفاوت از آنچه در قرارداد تعیین شده تحویل شما می‌گردد.در این حالت خریدار می‌تواند با اثبات بی خبری از مساحت واقعی، معامله را فسخ کند.

اما در حالتی نیز فروشنده و خریدار به توافق میرسند که معامله فسخ نشود و فقط ما به التفاوت کسری یا مازاد دریافت شود. منظور از کسری زمانی است که ملک از میزان تعیین شده در قرارداد مساحت کمتری دارد، در این حالت خریدار(خواهان) دادخواستی علیه فروشنده(خوانده) تنظیم کرده و خوانده موظف است مبلغ این مطالبه را به خواهان پرداخت کند و محاسبه آن نیز بر اساس ارزش کلی ملک که در قرارداد تنظیم شده محاسبه می‌گردد.(اگر میزان کسری کمتر از 5 درصد متراژ مقرر باشد در غیر این صورت با نرخ روز محاسبه می‌شود.)، اما در حالتی دیگر میزان مساحت و متراژ ملک از آنچه در قرارداد ذکر شده است بیشتر می‌شود در اینجا فروشنده با طرح دادخواست خواستار مبلغ مازاد می‌شود. برای اثبات این کسری یا مازاد صورت مجلس تفکیکی تهیه شده و بر اساس آن تصمیم‌گیری می‌شود.