مالیات بر ارث

مالیات بر ارث
ارث به کلیه اموال،بدهی ها،حقوق و وظایف شخص پس از فوت وی گفته میشود که به شخص دیگری منتقل میگردد.که اگر پس از درگذشت شخصی،مالی از وی به وارثان برسد،این دارایی،مشمول پرداخت مالیات میگردد.مالیات بر ارث گونه‌ای مالیات مستقیم و از نوع مالیات بر دارایی است.مهمترین سوال مطرح در ارتباط با مالیات بر ارث این است که مالیات بر ارث چند درصد است یا به عبارت بهتر نرخ محاسبه مالیات بر ارث به چه صورت میباشد.در قانون عصر گذشته (متوفیان قبل 1/1/95 ) مالیات بر ارث، برطبق میزان ترکه متوفی و تعداد وراث متفاوت می‌بود:بدین ترتیب که اموال متوفی ارزشگذاری شده، سهم هر ورثه مشخص می‌شد و پس از اعمال معافیتها، طبق جدول قانون مالیاتهای مستقیم،میزان مالیات بر ارث هر ورثه تعیین و پرداخت می‌شد و پس از پرداخت مالیات و صدور گواهی واریز مالیات بر ارث، امکان انتقال اموال فراهم می‌شد.اما در قانون جدید مالیات بر ارث(متوفیان بعد از 1/1/95)اموال متوفی گروه بندی شده و بر اساس گروه مرتبط ،نرخ های متفاوتی دارند.مالیات بر ارث شامل 3درصد از موجودی حساب های بانکی، 2درصد از وسائل نقلیه، 5/7درصد از قیمت املاک، 3 درصد از حق سرقفلی و واگذاری.البته این نرخ ها مربوط به وراث طبقه اول متوفی می‌باشد.وراث طبقه اول عبارت اند از : پدر،مادر،زن،شوهر،اولاد و اولاد اولاد(نوه).