قرارداد مساقات بانکی

قرارداد مساقات

 

مساقات یکی از انواع قراردادها می‌باشد که در آن مالک باغ و ملک در ازای نگهداری و رسیدگی به باغ و درختان به فرد مقابل قرارداد،درصد و سهمی از محصول و ثمره را پرداخت می‌کند. بر اساس ماده 17 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها میتوانند، باغات در اختیار و تصرف خود دارند را به مساقات بدهند و در این قرارداد در نقش مالک ظاهر شوند و در مقابل شخصی که وظیفه رسیدگی به باغ و ملک را بر عهده دارد عامل نامیده می‌شود.توجه داشته باشید که در این قرارداد تنها رسیدگی و نگهداری از باغ‌ها مد نظر می‌باشد و نه کاشت.در واقع عامل متعهد به عملیات‌هایی مانند سم‌پاشی،آماده سازی،مواظبت و نگه‌داری،وجین و جمع آوری و حمل ثمره به محل تعیین شده و… می‌شود.

در این نوع قرارداد حق الزحمه عامل باید از محصولات و ثمرات خود باغ پرداخت شود و نمی‌توان مبلغی را برای آن در نظر گرفت مگر در شرایط خاص،مبلغ همراه با پرداخت سهم عامل از ثمرات باغ باشد.از آنجایی که ثمره دادن باغ‌ها و درختان نیاز به دوره‌ی زمانی مشخصی دارد بنابراین قرارداد مساقات باید به گو‌نه‌ای تنظیم شود که دوره زمانی ثمره دادن درختان را و باغ را در بر بگیرد برای مثال دوره زمانی یک ساله یا چند ماهه باشد.مانند تمامی قراردادها در نظر گرفتن شرایط فسخ و یا کم‌کاری عمدی در قرارداد نیز از مفاد مهم این قرارداد به حساب می‌آید برای مثال در صورتی که عامل از روی عمد و یا کم کاری باعث ضرر رسیدن به درختان و باغ شود ملزم به پرداخت خسارت به مالک می‌باشد. در این قرارداد شخصی که وظیفه رسیدگی به باغ و ملک را بر عهده دارد عامل نامیده می‌شود.