قرارداد مزارعه بانکی

قرارداد مزارعه

یکی از انواع قراردادهای تامین مالی در بخش کشاورزی قرارداد مزارعه می‌باشد.این قرارداد بسیار شبیه به قرارداد مساقات می‌باشد با تفاوت اینکه به موجب قرارداد مزارعه مالک زمین زراعی،ملک را برای مدت مشخصی در اختیار عامل(در این قرارداد شخصی که به کشاورزی و رسیدگی به زمین زراعی می‌پردازد.) قرار می‌دهد و پس از حصول نتیجه و ثمره با توافق یکدیگر آن را تقسیم می‌کنند.

با توجه به اهمیت زراعت و کشاورزی،قانونگذار سعی بر تسهیل کردن و رونق بخشیدن به این بخش را دارد از همین رو بر اساس ماده 72 قانون عملیات بانکی بدون ربا بانکها می توانند، به منظور افزایش بهره‌وری و تولید محصولات کشاورزی بعنوان مزارع(مالک ملک زراعی)، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.تعیین زمان در این قرارداد نیز همانند مساقات اهمیت زیادی دارد،زیرا باید دوره زمانی کشت و برداشت را در بر بگیرد.نوع محصولات زراعی،سهم هر یک از طرفین قرارداد،مشخص کردن مسئول پرداخت عوارض و مالیات ها،مشخص کردن مسئولیت های هر یک از طرفین قراردادها از جمله هزینه های مرتبط با شخم زنی،سم پاشی و… از جمله مواردی هستند که در این قرارداد باید ذکر شوند.

برای مثال بر طبق قوانین بانک مرکزی اگر عامل پس از ظهور محصول به تعهد خود مبنی بر تحویل آن حداکثر تا موعد مقرذر در قرارداد عمل نکند موظف است از تاریخ مذکور تا تاریخ تسویه کامل،علاوه بر پرداخت بهای محصول به تشخیص بانک یا موسسه اعتباری مربوطه در زمان تعیین شده در قرارداد مبلغی را به عنوان وجه التزام(به میزان حداکثر نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی) پرداخت کند که از طریق زیر محاسبه می‌شود:

 

 

تعداد روزهای تاخیر × نرخ × بهای محصول

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد روزهای واقعی سال × 100