قرارداد خرید دین

قرارداد خرید دین بانکی

منظور از قرارداد خرید دین بانکی،قراردادی است که بانک بدهی‌های مدت دار فردی را به شخص دیگری،با همان مبلغ و یا کمتر از آن خریداری می‌کند. برای مثال شخصی مبلغ 100 میلیون را از شخص دیگری طلبکار است و این طلب دارای مدت زمانی تا 12 ماه مانند چک یا سفته و برات می‌باشد در این حالت بانک به عنوان شخص سوم وارد شده و این بدهی و دین بدهکار را(کمتر از مبلغ معین شده مثلا 90 میلیون تومان) از طلبکار خریداری میکند.

از این طریق هم طلبکار زودتر طلب خود را دریافت می‌کند و هم بدهکار زمان لازم برای تسویه بدهی خود را دارا می‌باشد.باید توجه داشت در این گونه قراردادها بانک باید تحقیقات لازم در راستای حسن سابقه‌ی طرفین را به عمل بیاورد و از واقعی و حقیقی بودن طلب اطمینان حاصل کند.از همین رو بانک مرکزی در راستای حمایت و تضمین عملکرد بدهکار،به بانک ها اجازه می‌دهد فروشنده دین را متعهد کنند تا در صورت پرداخت نشدن بدهی توسط بدهکار،خود فروشنده دین را پرداخت کند و یا ضمانت‌ها و وثایق لازم را دریافت کنند.حتی بر طبق دستور العمل‌ها،بانک ها می‌توانند مطالبات خود را در این زمینه بیمه کنند.در این قرارداد نیز مانند دیگر قراردادها مبلغی تحت عنوان وجه التزام تاخیر تادیه در نظر گرفته می‌شود که بر طبق دستورالعمل محاسباتی زیر،محاسبه می‌گردد.

 

تعداد روز×نرخ وجه التزام تاخیر تادیه×مانده مطالبات

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

تعداد روزهای واقعی سال×100