فورس ماژور در قرارداد

فورس ماژور
فورس ماژور یا قوه قهریه به زبان ساده عواملی خارج از اختیار تعهد دهنده هستند و می‌توان از آن به عنوان حوادثی غیر مترقبه یا غیر قابل پیش بینی هم یاد کرد.برای مثال می‌توان به بلایای طبیعی مانند سیل و زلزله و آتش سوزی غیر عمدی و حتی شیوع بیماری های واگیر دار اشاره کرد که باعث به وجود آمدن شرایطی خاص می‌شود.در این حالت وقتی اشخاص حقیقی و حقوقی با یکدیگر قراردادی داشته باشند و در طول آن اتفاقاتی غیر قابل پیش بینی رقم بخورد قانون گذار مواردی را برای آن پیش بینی کرده است تا حقی از کسی ضایع نشود.
بر همین اساس بر طبق ماده 229 قانون مدنی اگر متعهد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار اوست نتواند از عهده تعهد خود برآید محکوم به تادیه خسارت نخواهد بود.
همچنین بر اساس ماده 227 قانون مدنی متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تادیه خسارت میشود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علت خارجی بوده است که‌ نمیتوان مربوط به او نمود.
بنابراین از این تعاریف این چنین برداشت می‌شود که فورس ماژور حتما عاملی خارجی و غیر قابل پیش بینی می‌باشد و حل کردن آن ممکن نباشد.به صورت کلی هنگام عقد قرارداد می‌توان این نکته را در نظر گرفت و با توافق طرفین آن را یکی از مفاد قرار داد در نظر گرفت.