دادخواست های طلاق از سه طریق به دادگاه ارائه می‌شود :از طرف مرد،از طرف زن و به صورت توافقی که هر کدام از نظر حقوقی نکات خاص خود را دارند.
به صورت معمول دادخواست طلاق از طریق شوهر ارائه میشود اما قانونگذار شرایطی را نیز برای زوجه در نظر گرفته است تا بتواند در صورت وجود مشکلات جدی حقی از زن را پایمال نکند.زن، خود نمی‌تواند مستقیما مرد را بدون خواست او وادار به طلاق کند و در صورت تمایل زن به طلاق، دادگاه درخواست او را بررسی و در صورت تایید ،مرد را مجبور به طلاق می‌ نماید.
در موارد زیر زن می‌تواند دادخواست طلاق خود را ارائه بدهد:
عدم پرداخت نفقه از سوی همسر(خودداری یا ناتوانی)
بر طبق ماده 1129 قانون مدنی اگر شوهر از پرداخت نفقه امتناع کند و یا توانایی پرداخت آن را نداشته باشد زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه همسر خود را ملزم به پرداخت نفقه کند در صورت خودداری مرد،می‌تواند درخواست طلاق بدهد.
وکالت زن در طلاق
وکالت زن در طلاق،سندی است که به ‌موجب شروط ضمن عقد به زن داده می‌شود، بیشترین استفاده را برای درخواست طلاق از طرف زن دارد.
عسر و حرج زن
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
غیبت شوهر
بر طبق ماده 1029 قانون مدنی هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد زن او می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم او‌را طلاق می‌دهد.