شورای حل اختلاف

شورای حل اختلاق با استناد به قانون مصوب 1394 به منظور حل کردن اختلافات و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی تشکیل شده است. این شورا زیر نظر قوه قضائیه و با شرایط معین قانونی تشکیل شده است بنابر ماده سوم همین قانون  هر شورا دارای رئیس، دونفر عضو اصلی و یک‌نفر عضو علی‏البدل است و در صورت نیاز می‏تواند برای انجام وظایف خود دارای مسؤول دفتر باشد که توسط رئیس حوزه قضائی مربوط پیشنهاد و ابلاغ آن از سوی رئیس کل دادگستری استان یا معاون ذی‏ربط وی صادر می‏شود. شورای حل اختلاف دارای یک قاضی می‌‌باشد که توسط رئیس قوه قضاییه انتخاب می‌شود و هر یک از اعضای شورا پس از تایید با پیشنهاد رئیس کل دادگستری توسط رئیس مرکز امور شوراها صادر می‌شود. در واقع این نهاد به عنوان نهادی برای حل اختلافات مالی و یا غیر مالی معینی که در قانون ذکر شده و بیشتر با هدف تشکیل در شهرهای کوچک و روستاها تشکیل شد. مواردی که می‌توان در شورای حل اختلاف بررسی کرد به شرح زیر می‌باشد:

-دعاوی مالی راجع به اموال منقول تا مبلغ 200 میلیون ریال

-دعاوی مرتبط با مستاجر و تخلیه(به غیر از دعاوی مرتبط با سرقفلی) و تعدیل اجاره بها

-صادر کردن گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن

-ادعای اعسار از پرداخت محکوم‌به در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوا رسیدگی کرده باشد.

-دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه، نفقه تا نصاب مقرر

-تأمین دلیل

-جرائم تعزیری که صرفاً مستوجب جزای نقدی درجه هشت باشد