شرکت با مسئولیت محدود

شرکت با مسئولیت محدود

یکی از انواع شرکت‌های تجاری شرکت با مسئولیت محدود می‌باشد.بر اساس ماده 94 قانون تجارت منظور از شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند نفر برای انجام امور تجارتی تشکیل شده و هر کدام از شرکا بدون اینکه سرمایه به سهام تبدیل شده باشد،فقط به میزان سرمایه خود تعهدات دارند.شرکت با مسئولیت محدود زمانی معنا پیدا می‌کند که تمام سرمایه نقدی پرداخت شده باشد و سهم الشرکه سرمایه غیر نقدی نیز مشخص و تسلیم شود.همچنین بر اساس ماده 95 قانون تجارت در اسم شرکت حتما باید کلمات مسئولیت محدود ذکر شود و نام شرکت نباید شامل اسامی هیچ کدام از شرکا باشد در غیر این صورت آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب و تابع‌مقررات آن خواهد بود.برای ثبت شرکت‌ها تنظیم شرکت نامه الزامی است اما تنظیم شرکت نامه در شرکت‌های مسئولیت محدود از ارکان ضروری به حساب می‌آید.به طوری که عدم تنظیم آن سبب ابطال شرکت است.در شرکت نامه نسبت مشارکت هر شریک و سهم الشرکه هر کدام چه نقدی و چه غیر نقدی که مشخص و تسلیم شده باید قید گردد.یکی از تفاوت های شرکت با مسئولیت محدود و شرکت های سهامی در پرداخت سرمایه است.در شرکت ها با مسئولیت محدود سرمایه نقدی و غیر نقدی در ابتدا پرداخت و سهم الشرکه هر کدام مشخص می‌گردد اما در شرکت های سهامی با پرداخت 35 درصد سرمایه نقدی و تعهد بقیه آن می توان اقدام به تاسیس شرکت نمود.دعاوی انحلال شرکت با مسئولیت محدود یکی از دعاوی رایج در امور شرکت ها می‌باشد که وکیل تجاری با طرح این دعوی می‌تواند نسبت به انحلال شرکت اقدام کند.