سود مرکب

سود مرکب

منظور از سود مرکب به طور کلی سودی است که علاوه بر اصل پول و سرمایه،به سود حاصل از پول اولیه نیز تعلق میگیرد که در واقع به آن بهره سود و یا سود سود نیز گفته می‌شود.به همین علت سود مرکب روندی تصاعدی دارد.به این صورت که در بهره اولیه و ساده،تنها سود حاصل از سرمایه دریافت می‌شود در صورتی که در بهره مرکب،بهره از سرمایه اولیه به همراه سود آن محاسبه می‌شود.اما نکته مورد توجه این است که سرمایه و سود اولیه خود را نادیده بگیرید تا رشد تصاعدی خود را داشته باشد.با دیدگاه سرمایه گذاری سود مرکب تاثیر مثبتی بر سرمایه دارد اما در تسهیلات بانکی و ارائه وام ها،یکی از دعاوی بانکی رایج بین اشخاص و بانک نیز سود مرکب می‌باشد.اما از دید دیگر بانک‌ها نیز در صورت دیرکرد وام و تسهیلات نیز اقدام به دریافت سود مرکب میکنند. یکی از اعتراضات همیشگی به شبکه بانکی، دریافت سود مرکب است؛ بدین معنا که اصل و سود و جریمه‌ها و دیرکرد تسهیلات یکجا جمع شده و مجددا در قالب تقسیط مجدد صرفا به منظور تسویه بدهی مبنای دریافت سود و وجه التزام قرار می گیرد.به همین دلیل بر اساس دستورالعمل امهال مطالبات که سال گذشته به تصویب شورای فقهی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار رسیده و توسط بانک مرکزی ابلاغ شده از ابتدای سال 99 دریافت هرگونه سودی از وجه التزام یعنی سود پس از سررسید و ۶ درصد جریمه حرام و غیرقانونی است و بانکها حق دریافت سود مرکب را ندارند.