سند مالکیت المثنی

سند مالکیت المثنی

با استناد به ماده 120 آئین نامه اجرائی قانون ثبت در صورت وقوع مصادیق زیر امکان صدور سند مالکیت المثنی وجود دارد:

در صورتی که سند مفقود و گم شده باشد و یا برای مثال در اثر حوادث طبیعی مانند آتش سوزی بسوزد و از بین برود و یا حتی هرگاه به علت ریختن جوهر یا پارگی و یا …  کل سند و یا قسمتی از آن از بین رفته باشد و یا قابل استفاده نباشد مالک می‌تواند درخواست صدور سند مالکیت المثنی را داشته باشد.

در برخی از موارد سند نزد شخصی غیر از مالک قرار دارد و حاضر به تسلیم سند به مالک نمی‌باشد در این صورت دادگاه حکم به استرداد آن می‌دهد اما با صدور اجرائیه نیز استرداد سند مالکیت مقدور نمی شود، بنابراین مالک می تواند با اخذ گواهی از دادگاه صادر کننده حکم و تسلیم آن به اداره ثبت مربوطه تقاضای صدور سند مالکیت المثنی بنماید.

در صورتی که مالک به علت مفقودی و گم شدن سند مالکیت تقاضای صدورالمثنی می‌نماید بایستی به طور واضح طریق از بین رفتن سند مالکیت را کتبی به اداره ثبت اعلام و کسانی را که از جریان امر مستحضرند معرفی کند.

اداره ثبت پس از انجام تحقیقات لازمه از مطلعین در ظرف ده روز باید مراتب را به هزینه متقاضی به‏ وسیله یکی از جراید کثیرالانتشار و جریده‌ای که آگهی‌های ثبتی در آن درج می‌شود و روزنامه رسمی در سه نوبت هر بیست روز یک مرتبه آگهی و در صورتی که تا ده روز پس از انتشار آخرین آگهی اظهاری نسبت به ملک مورد آگهی نرسد به دادن المثنی سند مالکیت اقدام نماید. در آگهی فوق مراتب زیر باید قید شود:
1ـ اسم و نام خانوادگی مالک.

2- شماره پلاک و محل وقوع ملک.

3-خلاصه دعوای فقدان سند مالکیت.

4-معاملاتی که طبق حکایت پرونده ثبتی و اظهار مالک در سند مالکیت نوشته شده.