بر طبق ماده448 قانون مجازات اسلامی دیه مال معینی است که در شرع مقدس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت، یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، مقرر شده است.دیه دارای انواع مختلفی می‌باشد:
دیه قتل: موارد دیه کامل، همان است که در مقررات شرع تعیین شده است و میزان آن در ابتدای هر سال توسط رئیس قوه قضاییه به تفصیل براساس نظر مقام رهبری تعیین و اعلام می شود.
دیه اعضای بدن :قانون گذار برای تمامی اعضای بدن از جمله برای موی سر، چشم، بینی، لاله گوش، زبان، دندان و … میزان معینی دیه را تعریف کرده است.برای مثال بر طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی کندن و یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، دیه کامل دارد و اگر دوباره بروید، نسبت به موی سر، ارش و نسبت به ریش یک سوم دیه کامل ثابت است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.
همچنین بر طبق ماده 577 قانون مجازات اسلامی کندن و یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورتی که دیگر نروید، موجب دیه کامل زن و اگر دوباره بروید، موجب مهرالمثل است. در این حکم فرقی میان موی کم پشت و پرپشت و کودک و بزرگسال نیست.

دیه منافع اعضاء(مقرر منافع):در اینجا قانونگذار در صورت وقوع جنایتی که باعث شود فرد حواس خود را از دست بدهد یا در واقع نتواند از منفعت حاصل از آن عضو استفاده کند دیه منافع اعضاء را تعریف کرده است.مانند:دیه شنوایی،دیه بینایی،دیه عقل و …
برای مثال بر طبق ماده 675 قانون مجازات اسلامی زائل کردن عقل موجب دیه کامل و ایجاد نقص در آن موجب ارش است، خواه جنایت در اثر ایراد ضربه و جراحت و خواه ترساندن و مانند آن باشد.
تبصره- در صورتی که مجنیٌ علیه دچار جنون ادواری شود ارش ثابت است.

دیه جراحات:برای خراش، بریدگی، کبودی، شکستگی و سایر جراحات نیز در قانون مجازات اسلامی دیهبه طور صریح تعریف شده است.
سقط جنین، جنایت بر میت و سایر منافع نیز در قانون مجازات اسلامی دارای دیه معینی می‌باشند.