تعدیل قراردادی در قرارداد مشارکت

عقود از نظر زمانبندی به دو دسته عقود آنی و عقود مستمر تقسیم می‌شوند. عقود آنی همانطور که از نامشان پیداست اثر خود را در زمان معین و در لحظه می‌گذارند مانند عقد معاوضه. اما برای بررسی می‌توان به آن‌ها مراجعه کرد اما عقود مستمر نیازمند یک دوره زمانی زمانی برای رسیدن به نتیجه هستند مانند عقود وکالت، عقود اجاره و … . مشارکت در ساخت نیز جز عقود مستمر به حساب می‌آید. بر همین اساس به دلیل طولانی بودن روند پروژه ممکن است تغییراتی در پیش بینی‌هایی که از قبل انجام شده اتفاق افتد. یکی از مباحثی که در قراردادهای مشارکت باید رعایت شود تعادل و توازن بین سهم دو طرف قرارداد در تمامی مراحل می‌باشد. برای مثال افت بیش از حد ارزش ملک یا افزایش بیش از انتظار قیمت مصالح از مسائل پیش بینی نشده در طول مدت زمان این قرارداد می‌باشد که باعث وارد شدن خسارت به سازنده می‌شود. تعدیل قرارداد به معنای متعادل کردن قرارداد و برگرداندن شرایط قرارداد به شرایط زمان انعقاد آن است به طوری که خسارتی به طرفین قرارداد به دلیل تغییر این قیمت ها به وجود نیاید. تعدیل در مشارکت در ساخت بر سه نوع تعدیل قراردادی، تعدیل قانونی، تعدیل قضایی می‌باشد.تعدیل قراردادی خود به دو حالت امکان پذیر است:

-در تعدیل قراردادی، طرفین قرارداد مشارکت درساخت درضمن اجرای قرارداد متوجه عدم اجرای پروژه براساس نرخ‌ها یا قیمت پیش بینی شده میشوند. لذا توافق می نمایند که با تغییر میزان تعهدات و یا با تغییر قیمت قرارداد، تعادل را برقرار نمایند.

-در حالت بعدی امکان تعدیل قرارداد در متن قرارداد تعیین می‌شود.در این حالت باید مبنای تعدیل مشخص باشد.درغیراین صورت شرط تعدیل از انواع شروط مجهول بوده و میتواند موجب باطل شدن قرارداد مشارکت گردد. در تنظیم این شرط در قرارردادها باید دقت زیادی نمود و به طور صریح این شرط و شرایط مربوط به آن مشخص گردد.