تصرف عدوانی

تصرف عدوانی

بر طبق ماده 158 قانون آیین دادرسی مدنی ادعای متصرف سابق مبنی براینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول (مانند املاک و مغازه و…)را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید.در واقع هرگاه ملکی در تصرف شخص دیگری باشد و مالک راضی به ادامه تصرف نباشد می‌تواند با ارائه دادخواست خواستار خارج شدن مال از تصرف شخص شود.توجه داشته باشید که غیر منقول بودن اموال اولین شرط بررسی تصرف عدوانی می‌باشد که هم از جهت حقوقی و هم از جهت کیفری قابل بررسی می‌باشد زیرا تفاوت اصلی دعاوی خلع ید و تصرف عدوانی در منقول بودن و غیر منقول بودن اموال می‌باشد.

یکی از تفاوتهای اصلی تصرف عدوانی کیفری و حقوقی است این است که در تصرف عدوانی کیفری شما الزاماً باید مالک ملک باشید. تفاوت دیگر میان تصرف عدوانی حقوقی و کیفری این است که در تصرف عدوانی کیفری نیت و قصد قبلی دخیل بوده و جرم به حساب می‌آید در حالی که در تصرف عدوانی حقوقی نیت و قصد مورد توجه نیست.مرکز رسیدگی به تصرف عدوانی نیز با توجه کیفری بودن یا حقوقی بودن آن متفاوت است.ما در موسسه حقوقی سلام با همکاری وکلای متخصص در امور ملکی آماده ارائه خدمات حقوقی به شما عزیزان در دعاوی ملکی می‌باشیم.