تدلیس چیست؟
بر طبق ماده 438 قانون مدنی تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود. در واقع هرگونه عملی که موجب فریب یکی از طرفین معامله توسط دیگری در مورد ویژگی های معامله انجام می‌شود و او آگاهی و اطلاعی از آن ندارد،باعث تحقق تدلیس و خیار فسخ می‌شود.برای مثال در معاملات فروشنده صفات غیر واقعی را مطرح می‌کند یا عیب ها و نواقص مورد معامله را پنهان می‌کند و خریدار را قانع به انجام معامله می‌کند.
بر طبق ماده 440 خیار تدلیس بعد از علم به آن فوری است یعنی دارنده خیار که بسته به شرایط معامله یا خریدار است و یا فروشنده، پس از مطلع شدن از تدلیس می بایست در کوتاهترین مدتی که عرف ایجاب می کند قرارداد را فسخ نماید و اگر اقدام به فسخ ننماید خیار وی ساقط خواهد شد.
تدلیس فقط در معاملات تجاری واقع نمی‌شود بلکه در عقد نکاح و ازدواج نیز تدلیس اتفاق می‌افتد و زن یا شوهر با بیان صفات معنوی و یا جسمانی غیر واقعی و یا امور واهی سعی در فریب طرف مقابل دارند.بر طبق ماده 647 قانون مجازات اسلامی(تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 1375) چنانچه هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت‌اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد بر مبنای هر یک از آن‌ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال‌محکوم می‌گردد.