امهال و استمهال

هنگامی که بانک‌ها و یا دیگر موسسات اعتباری از مشتریان خود طلبی چه به صورت ارزی و یا ریالی تحت عنوان وام و یا دیرکرد آن و حتی سود و … داشته باشند می‌توانند با مشتریان خود برای بازپرداخت آن به توافق دو طرفه برسند و بر اساس آن بـا روش‌هایی متفاوت از قرارداد اولیه مانند تقسیط مجدد، تمدید، تجدید، تبدیل قرارداد و نظایر آن بـه تشـخیص بانـک مرکزی اقدام به تنظیم قرارداد مجدد با یکدیگر ‌کنند که از مصادیق امهال به حساب می‌آید.در امهال بدهی به شخص مهلت مجدد برای بازپرداخت بدهی داده می‌شود و جریمه تاخیر نیز در آن محاسبه نمی‌شود.

استمهال بدهی در معنای ساده‌ی آن محاسبه‌ی همه‌ی بدهی‌های قبلی شامل وام و دیر کرد و سود آن می‌باشد که در قالب یک بدهی جدید تمدید می‌شود.

در عقود مشارکتی بنابر مقررات و قوانین،امهال از طریق تمدید قراردادها و تبدیل آن امکان پذیر است.

در عقود غیر مشارکتی امهال از طریق تقسیط مجدد، تجدید و تبدیل قرارداد واقع می‌شود.در تقسیط مجدد مطالبات به صورت اقساط در قالب مشخص و در راستای قرارداد قبلی دریافت می‌شوند.و در تجدید قرارداد،قرارداد قبلی فسخ و قرارداد جدیدی از نوع همان قرارداد قبلی اما با شرایط جدید تنظیم می‌شود.در تبدیل قرارداد،قرارداد قبلی فسخ شده و قرارداد جدیدی با همان موضوعیت قبلی تنظیم می‌شود و یا قرارداد جدیدی با موضوعیتی متفاوت از قرارداد قبل تهیه شده و یا به طور کل قرارداد جدیدی تنظیم می‌گردد.