هیأت حل اختلاف مالیاتی

اگر در اجرای مقررات مالیاتی و اعمال حاکمیت دولت اختلافاتی بین مؤدّی و دولت پدید آید، به این اختلافات طبق مقررات خاصی که ذیلاً به آن می پردازیم،رسیدگی میشود.
ناگفته نماند که تشخیص در آمد مشمول مالیات و تعیین مالیات طبق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم به‌عهده‌ی سازمان امور مالیاتی کشور است.
در مواردی که برگ تشخیص مالیات صادر و به مؤدّی ابلاغ می شود، چنانچه مؤدّی نسبت به آن معترض باشد،میتواند ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ شخصاً یا به وسیله‌ی وکیل تام الاختیار خود به اداره امور مالیاتی مراجعه و با ارائه دلایل و اسناد و مدارک کتباً تقاضای رسیدگی مجدد نماید.مسئول مربوطه موظف است پس از ثبت درخواست مؤدّی در دفتر مربوطه و ظرف مهلتی که بیش از سی روز از تاریخ مراجعه نباشد،به موضوع رسیدگی کند و در صورتی که دلایل و اسناد و مدارک ایراد شده را برای رد مندرجات برگ تشخیص کافی دانست،آن را ردّ و مراتب را ظهر برگ تشیخص درج و امضا نماید و هرگاه اسناد و مدارک ابرازی مؤدّی را برای ردّ برگ تشخیص یا تعدیل درآمد مؤثر تشخیص ندهد،باید مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس و پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف ارجاع نماید.
مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مالیات های مستقیم مرجع دیگری پیش بینی شده باشد،هیأت حل اختلاف مالیاتی است،که ذیلاً معرفی می‌شود.
ترکیب هیأت حل اختلاف مالیاتی
هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به شرح ذیل تشکیل خواهد شد:
1) یک نفر نماینده ی سازمان امور مالیاتی کشور.
2)یک نفر قاضی اعم از شاغل یا بازنشسته، در صورتی که قاضی بازنشسته واجد شرایطی در شهرستان‌ها یا مراکز استان‌ها وجود نداشته باشد، بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور،رئیس قوه قضائیه یک نفر قاضی شاغل را برای عضویت هیأت معرفی خواهد نمود.
3) یک نفر نماینده از اطاق بازرگانی و منابع و معادن یا اتاق تعاون یا جامعه حسابداران رسمی یا مجامع حرفه‌ای یا تشکل‌های صنفی یا شورای اسلامی شهر به انتخاب مؤدّی که برگ تشخیص مالیات ابلاغ قانونی شده باشد و یا هم زمان با تصمیم اعتراض به برگ تشخیص در مهلت قانونی مؤدّی انتخاب خود را ننماید. سازمان امور مالیاتی با توجه به نوع فعالیت مؤدی یا موضوع مالیات مورد رسیدگی از بین نمایندگان مزبور یک نفر را انتخاب خواهد کرد.
نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور عضو هیأت از بین کارمندان سازمان مذکور که دارای حداقل ده سال سابقه خدمت بوده و لااقل شش سال آن را در امور مالیاتی اشتغال داشته و در امر مالیاتی بصیر و مطلع باشند، انتخاب خواهند شد.

 

 

چگونگی اعتراض به برگ قطعی مالیات

اعتراض به برگ قطعی مالیات می تواند در شرایط خاصی دنبال شود. اگر آراء هیات های حل اختلاف مالیاتی از منظر قوانین و مقررات و همچنین در رسیدگی دچار ایراد و ابهام باشد توسط شورای عالی مالیاتی رسیدگی خواهد شد. مطابق ماده ۲۵۷ قانون مالیاتهای مستقیم شورا پس از رسیدگی موضوع شکایت شده می تواند یک نسخه از رای صادر شده را به هیئت انتظامی ارسال نماید.

طبق ماده ۲۵۱ قانون مالیاتهای مستقیم هم مودی و هم اداره امور مالیاتی میتوانند ظرف مدت یکماه پس از تاریخ ابلاغ رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی به استناد عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه به شورای عالی مالیاتی شکایت و نقض رای و تجدید رسیدگی را خواستار شوند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *